موسسه آموزش عالی پویندگان دانش

headerahar111

شهریه دوره کاردانی96 :

 

 

 

شهریه متغییر

 

گروه

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

شهریه دروس عملی آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی

فنی و مهندسی

4/980/938

189/750

284/625

347/875

284/625

790/625

علوم انسانی

3/953/125

189/750

258/750

300/438

237/188

790/625

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)