headerahar111

دستورالعمل فرآیند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال اول تحصیلی 93-94

 

دستورالعمل فرآیند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال اول تحصیلی 93-94

*دانشجویان باید حداکثر تا تارخ 24/11/93 ،فرم شماره 4 (مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد) و نسخه از پایان نامه با امضاء راهنما روی صفحه اول آن را به واحد پژوهشی خانم کردنائیج تحویل دهند.

** فرم شماره 4

** آیین نامه تدوین پایان نامه

تذکر: تاریخ فوق تحت هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

***بعد از تحویل مدارک فوق ، تاریخ دفاع توسط واحد آموزش تعیین می شود.و از طرف آموزش دانشگاه با دانشجو تماس گرفته می شود.دانشجو باید 3 نسخه نهایی از پایان نامه را به اساتید (راهنما و مشاور و داور) تحویل دهد.

تذکر : تاریخ دفاع تعیین شده توسط دانشگاه تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نیست.

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)