headerahar111

معاونت پژوهشی

 

  پیام معاونت پژوهشی

  دانشگاه نقش مهمی در تولید و نشر علم دارد .در بیانیه چشم انداز دانشگاه ذکر شده است که دانشگاه می بایست تحقیقات محور و توانمند در تولید و نشر دانش و فناوری های پیشرفته باشد. این توانمندیها در حوزه های پژوهش و آموزش باید بگونه ای باشد که این دانشگاه بتواند به بالاترین سطوح مراکز علمی جهان اسلام برسد.

  لازمه این امر تنظیم سیاست تحقیقاتی جهت بهره برداری کامل از امکانات موجود، توسعه تحقیقات کاربردی با توجه به نیازهای کشور، توسعه فرهنگ تحقیقات و انجام تحقیقات قابل رقابت در صحنه بین المللی می باشد.

  هدف این معاونت زمینه سازی برای نیل به اهداف فوق از طریق اولویت دادن به فعالیتهای پژوهشی، حمایت ویژه از اعضا هیأت علمی و دانشجویان نخبه و برنامه ریزی برای ایجاد یک دانشگاه پژوهش محور و مولد دانش می باشد. در کنار موارد فوق، این معاونت به توسعه مراکز پژوهشی و اعمال سیاستهای تشویقی به منظور توسعه تجاری سازی نتایج پژوهش ها و تبیین اولویتهای پژوهشی دانشگاه نیز اهتمام می ورزد.

 

                                                                                                                                با تشکر

                                                                                                                              حمید دادو

                                                                                                       معاونت پژوهشی دانشگاه پویندگان دانش

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)