تقویم آموزشی

نيمسال : 951

عنوان نيمسال : سال اول تحصیلی 95
تاريخ نيمسال از : 95/06/13

تاريخ انتخاب واحد آموزش كل از: 95/06/13 الی 95/06/17

تاريخ حذف و اضافه آموزش كل از :  95/06/27 تا 95/06/31
 تاریخ حذف اضطراری : 95/09/20 تا 95/09/25
تاريخ امتحانات آموزش از : 95/10/11 تا 95/10/30
شروع كلاسها : 95/06/20

 

 

گروه شرکت های سماسامانه

(شرکت فناوران اطلاعات وانا)